เกี่ยวกับเรา


 
BRAND STORY

ชื่อบริษัท : บริษัท พีรกรสิน จำกัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : บริษัทประกอบกิจการ ผลิต,นำเข้า,ส่งออก และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เสริมความงามทุกประเภท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 104/1 ซอยกาญจนาภิเษก 001 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
เลขทะเบียนบริษัท : 0105548042083
กรรมการบริษัท : นายวิศิษฐ ภักดีกอบกุล
ทุนจดทะเบียน : 5 ล้านบาท
โทรศัพท์ : +66 2415 7540
​โทรสาร : +66 2415 7539
E-mail : [email protected]

บริษัท พีรกรสิน จำกัด จัดตั้งดำเนินธุรกิจและจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2548 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 31 ซอยบางขุนเทียน 1/1 ( หมู่บ้านบริติสเพลส ) ถนนบางขุนเทียน แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ ทั่วประเทศไทย

 

บริษัทฯ คำนึงถึงลูกค้าเป็นสำคัญ เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และความปลอดภัย สินค้าที่ทาง บริษัทฯ จัดจำหน่ายนั้น จึงเน้นส่วนประกอบหลักที่มาจากสมุนไพรธรรมชาติ เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูงสุด สินค้าทุกชนิดได้รับการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)


 
นโยบาย

นโยบายด้านคุณภาพ : เรามุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศ และในภูมิภาคในการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่มีประสิทธิภาพสูงและปลอดภัย ส่งมอบสินค้าได้อย่างรวดเร็ว ตรงตามความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด ทางบริษัทใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพควบคุมทุกขั้นตอนในการดำเนินการ เช่น เก็บบันทึกข้อมูลลูกค้าทุกรายเพื่อการบริการหลังการขายที่รวดเร็วและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ง่าย

นโยบายด้านบุคลากร : เรามุ่งเน้นอบรมพนักงานให้มีจิตสำนึกด้านการขายและการบริการ มีความรอบรู้ในตัวสินค้าเป็นอย่างดี เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมและของลูกค้า เป็นสำคัญ ส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาตนเองและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลา โดยบริษัทให้สวัสดิการที่ดี รายได้ที่ดี ให้ความมั่นคงและความก้าวหน้าในชีวิต มีการประกันสุขภาพ /ประกันอุบัติเหตุ เพิ่มเติมจากประกันสังคม/ มีงานเลี้ยงสังสรรค์และประชุมประจำปี / มีการออกบูทงานแสดงสินค้าตามประเทศต่างๆในภูมิภาคเพื่อเสริมสร้าง ทักษะและประสบการณ์ใหม่ๆให้แก่พนักงาน/ จัดสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานอย่างเหมาะสม สะอาด และมีอุปกรณ์ที่ครบถ้วน ทันสมัย เพื่อให้สะดวกสบายในการทำงาน

​นโยบายด้านสังคม : สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือด้านสังคมต่างๆ อาทิ เช่น การบริจาคเงินช่วยเหลือน้ำท่วม, ค่ารักษาพยาบาลพระสงฆ์, ทำนุบำรุงพุทธศาสนสถาน เป็นต้น

โครงสร้างและผังองค์กรบริษัทฯ

ส่วนการตลาด : หน้าที่ สร้างสรรค์สื่อ ประชาสัมพันธ์สินค้า โฆษณาทางสถานีวิทยุ ผ่านระบบ AM – FM , ดาวเทียม C-band และ Internet ครอบคลุม ทั่วประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 80 ของประชากรทั่วประเทศ ตลอดจนประมวลผลตอบรับต่อตัวสินค้า โดยทางบริษัทฯ ได้ก่อตั้งบริษัท ทอล์ค – ไทม์ มีเดีย จำกัด เป็นผู้ดำเนินการด้านการตลาดทั้งหมด

ส่วนการปฏิบัติและวางแผน : เลือกสรรสินค้าใหม่ๆ โดยคำนึงถึงคุณภาพและความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอยู่เสมอ

​ส่วนการบุคคลและธุรการจัดซื้อ : สรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ เข้ามาทำงานในองค์กร อีกทั้งทำหน้าที่ดูแลพนักงานในบริษัทฯ ทางด้านการทำงาน บริการ สวัสดิการ การประกันสังคม แนะนำอบรมให้ความรู้ ตรวจสอบประสิทธิภาพในการทำงาน ดูแลและรับผิดชอบงานด้านธุรการและการจัดซื้อวัสดุเครื่องใช้ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดความสะดวกและความพึงพอใจแก่ลูกค้า

ส่วนการเงินและการบัญชี : นำข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์มาประมวลผลเพื่อพิจารณา ค่าใช้จ่าย, ต้นทุนและงบประมาณเพื่อทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนำมาซึ่งการบริการที่ดีและราคาที่เหมาะสมสำหรับลูกค้า

         
 
Back to top